วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

คัมภีร์แพทย์แผนไทย คัมภีร์แพทย์แผนไทยที่ต้องใช้สอบเพื่อขอรับใบประกอบโรคศิลปะคัมภีร์ที่เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคโดยทั่วไป
1. คัมภีร์สมุฎฐานวินิจฉัย ซึ่งกล่าวถึงถึงสาเหตุการเกิดโรค โดยอาศัยทฤษฎีธาตุในการวินิจฉัยและพยากรณ์โรค
2. คัมภีร์เวชศึกษา กล่าวถึงสาเหตุการเกิดโรค และ วิธีการตรวจโรคต่างๆ
3. คัมภีร์โรคนิทาน กล่าวถึงสาเหตุของโรค และ ความผิดปกติของธาตุต่างๆ และรสยาต่างๆ
4. คัมภีร์ธาตุวิภังค์ เช่นเดียวกับคัมภีร์โรคนิทาน แต่มีรายละเอียดแตกต่างกัน และรสยาต่างๆ
5. คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ กล่าวถึงสาเหตุการเกิดโรค โดยอาศัยปัจจัยแวดล้อม และปัจจัยภายใน รวมถึงรสยาต่างๆ
คัมภีร์ที่กล่าวถึงไข้
6. คัมภีร์ฉันศาสตร์ กล่าวถึงไข้ โดยใช้ทฤษฎีธาตุ
7. คัมภีร์ตักศิลา กล่าวถึงไข้ต่างๆ
8. คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์
คัมภีร์ที่เกี่ยวกับโรคในช่องปากและทางเดินอาหาร
9. คัมภีร์มุขโรค กล่าวถึงโรคในช่องปาก
10. คัมภีร์ธาตุบรรจบ กล่าวถึงโรคในระบบทางเดินอาหาร โดยพิจารณาจากอุจจาระ และใช้ทฤษฎีธาตุ
11. คัมภีร์อุทรโรค กล่าวถึงโรคในช่องท้อง ทางเดินอาหาร (ท้องมาน)
คัมภีร์ที่เกี่ยวกับโรคของมารดาและเด็ก และโรคสตรี
12. คัมภีร์ปฐมจินดา กล่าวถึง การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ ลักษณะสตรีต่างๆ โรคในเด็กแรกเกิด
13. คัมภีร์มหาโชติรัตน์ กล่าวถึงโรคสตรี
คัมภีร์ที่กล่าวถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และทางเดินปัสสาวะ
14. คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา
คัมภีร์ที่เกี่ยวกับโรคลม
15. คัมภีร์ชวดาร กล่าวเกี่ยวกับโรคทางเดินปัสสาวะ หัวใจ และไต ซึ่งอธิบายโดยทฤษฎีลม
16. คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร อธิบายที่ตั้งและการเรียกชื่อโรคของ โรคลม
คัมภีร์ที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง และความสึกหรอของร่างกาย
17. คัมภีร์กษัย
คัมภีร์ที่เกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นที่เยื่อบุผิว และฝีทั้งภายนอกและภายใน
18. คัมภีร์อติสาร เกี่ยวกับฝีภายใน
19. คัมภีร์ทิพยมาลา เกี่ยวกับฝีภายในร่างกายและผิวหนัง
20. คัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์ กล่าวเกี่ยวกับฝีทั้งภายนอกและภายใน
21. คัมภีร์วิถีกุฏโรค กล่าวถึงโรคที่เกิดกับผิวหนังและกระดูก
คัมภีร์ที่เกี่ยวกับโรคตา
22. คัมภีร์อภัยสันตา
อื่นๆ
23. คัมภีร์วรโยคสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น